الماس سایت


گردشگری بزرگ ترین و پررونق ترین صنعت جهان‌ است‌ . انتظار میرود که در قـرن ٢١ نیـز ایـن صــنعت پیشــتاز بــوده و سـیر صعودی آن ادامه یابد. جـهانگردی یک قـدرت‌ اقـتصادی‌، اجتماعی‌ و زیست محیطی بزرگ و البته پدیده ای بسیار سیاسی اسـت و بنابر‌ عقیده پک و لپی طبیعت جهانگردی در هر جامعه ای، متأثر از عوامل پیچیده و در هم بافته سیاسی و هـمچنین‌ ویژگـیهای‌ جـغرافیایی‌ است که دیگران را مجذوب خود میکند. بنابر عـقیده کـارشناسان ، گردشگری‌ دانشی‌ است چند رشته ای که اگر بدون انجام تجزیه و تحلیل های امنیتی و سیاسی دقیق توسعه و تکامل‌ یابد‌ قـطعاً‌ کـامـل نـخواهـد بـود (هـال ١٣٨٢: ص ١١). آسـایش ، راحتی و امنیت از مسائل بسیار‌ مهمی‌ است‌ کـه گردشگران را به نقاط مختلف دنیا جلب میکند (ابرار اقتصـادی، ١٣٨٥). بـرای فراهم‌ کردن‌ کیفیت‌ در گردشگری امنیت و ایمنی امر حـیاتی مـحسوب مـیشوند. بیشتر از هر فعالیت اقتصادی دیگر‌ موفقیت‌ یـا شکست مقصد توریسم بستگی بـه تـوانایی فراهم کردن محیط امن و ایمن برای‌ گردشگران‌ میباشد‌ (١٩٩٦ UNWTO). امروزه امنیت به عنوان مهم ترین و زیربناییترین اصـل در تـدوین اسـتراتژی توسعه‌ گردشگری‌ در جهان به شمار میآید. صنعت ظریـف و پیچیده گردشگری ارتباط هـمه جـانبه ای‌ در‌ سـطوح‌ ملی و منطقه ای داشته و هرگونه بروز ناامنی و بکارگیری خشونت در سطوح مختلف زیان های جبران‌ ناپذیری‌ بـه این صـنعت وارد مـیسـازد. بـه عنـوان مثـال یـک سـرمایه گـذار در‌ زمینـه‌ گردشـگری‌ و یـا کارشناسان یک کمپانی سرمایه گذار بین المللی در قـالب جـهانگرد به آن منطقه سفر‌ میکنند‌، اگـر‌ در ارزیـابی کارشناسـی خـود محیط و مقصد مورد نظر از ویژگـی و امـنیتی لازمـ‌ برخوردار‌ نباشد مسلماً به این نتیجه خواهد رسید که توریسم در ایـن منطقـه امنیت مالی و جانی نـدارد‌ و قـطعاً‌ سرمایه خود را منتقل نخواهد کرد (رحیم پور، ١٣٨٤).

دولت و بخش خصوصی‌ باید‌ نسبت به حفظ سـلامت گـردشگران حـساس باشند‌ و بطورکلی‌ جنبه‌ های خطرناک گردشـگری بایـد حل و فصل شوند‌. هرگونه‌ مشکل تندرستی، حمله بـه تـوریست ها، بیماریهایی واگیردار پرداختـه شـود و از آن مطلـع‌ باشـند‌ و دیگر دولت ها را در‌ جریان‌ امر قـراردهند‌. شـرایط‌ و آیینـ‌ نامه های تسهیل مسافرتی، به ویژه‌ قسمت‌ مهاجرت و گمرک باید تـا حـد امکان کارآمد بـاشند، در عـین حـال مقررات‌ را‌ اعمال کنند (سازمان جهانی جهانگردی،١٣٨٤‌،ص ٧٩). اساساً جهـانگردی مقولـه‌ ای‌ است چند وجـهی و چـند بعدی‌ که‌ با نهادها و ساخت های مختلف اجتماعی در رابطه بوده و با مشاغل بـیشـماری سـروکار‌ دارد‌.

امنیت ، آسـایش ، نـحوه رفتار مقامات‌ رسمی‌ و نحوه‌ برخورد و رفتار عمـومی‌ مـردم‌ بـا جهـانگردان ورودی، نحـوه‌ پـذیرشـ‌ و نــوع تسهیلات ، نوع تأسیسات ، نوع حکومت ، آزادیهای فـردی و اجـتماعی در سـیستم اعمال قـوانین مملکتـی‌، موقعیـت‌ جغرافیـایی، سابقه تـاریخی و بـاستانی، وضع موجود‌ ساختار‌ اقتصادی و سیاسی‌ و بالاخره‌ نـوع‌ مقـررات نـاظر بـر امـور‌ جهـانگردی و قــوانین گـمرکی و ویزا و نظایر آن با جهانگردی رابطه مـستقیم دارد (اذانـی، خادم و حـاتمی، ١٣٨٧‌ ص ٣٦٣‌).

بـه گـفته کارشناسان ، گردشگری در ایران‌ به‌ عنوان‌ یکـ‌ صـنعت‌ از ظرفیت های‌ بسیار‌ بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است . بر اساس گـزارش سـازمان گردشگری، ایران رتبه ی دهم جاذبه های‌ بـاستانی‌ و تاریخی‌ و رتبه ی پنجم جـاذبه هـای طبیعی را در‌ جهان‌ دارا‌ است‌ و در‌ سال‌ ٢٠٠٨، در حـدود ٢ مـیلیون گردشگر خارجی از ایران بازدید کرده اند و این در حالی است کـه در ایـن سـال

٨٤٢ میلیون جهانگرد در دنیا سـفر کـرده اند‌. به نظر کارشناسان ، این صـنعت از تـوسعه ای کـه شایسته آن اسـت بـرخـوردار نـبـوده - است . ازدلایل آن میتوان به آمـاده نـبودن بسترهای اقتصادی مناسب در ایران ، از جمله جذب سرمایه‌ گذاری‌ در سـاخت هتـل و سایر صنایع جانبی این حوزه اشـاره کـرد. بیخبر بودن سرمایه گذاران از زمینه هـای مـوجود در ایران و تبلیغات ضـعیف و نـیز انـتشار اخبار نادرست و منفی از ایرانـ‌ ، محدودیت‌ های اجتماعی و فرهنگی بـرای گردشـگران خـارجی و همچنـین تـنش هـا بـا بعضـی کشورهای غربی نـیز از دیگـر موانع در راه رشد صنعت گردشگری در‌ ایران‌ اسـت . در مـقایسه بـا ایرانـ‌ ، بـرخی‌ کشـورها توانسـته انــد کـارنامه موفقی را در این زمینه از خود برجای بگذارند. با توجـه بـه پتانسـل هـای موجـود در کشـور، بجاسـت کـه بـا‌ بـرگـزاری‌ نـمایشگاه هـایی در این‌ زمینه‌ ، فرهنگ سازی و اطلاع رسـانی ویـژه ای را رقــم بــزنیم (ســقایی، ١٣٨٢: ص ١٤٩). ســازمان جـهـانی گـردشگری (UNWTO) گزارش خود از نکات برجسته جهانگردی را در طول سال گذشته میلادی تا انتهـای‌ مـاه‌ مـه ٢٠١٤،

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 29)

منتشر کرد. این گزارش که ارائه دهنده آمارهای کلیدی گردشگری در جهـان اسـت ، بـه میـزان رشـد گـردشـگران درجهـان و - سهم هرکدام از قاره ها و مناطق از این بحث اشاره‌ دارد‌.

طبق این‌ گزارش ، بیشترین رشد در گردشگران ورودی را منطقه آسیا پاسیفیک با افزایش ٦درصـدی داشـته اسـت و پـس آن‌ ، اروپا و آفریقا هر کدام با ٥درصد رشد در رتـبه هـای بعدی‌ قرار‌ گرفته‌ اند.

در آمریکای شمالی و جنوبی، رشد گردشگران بین المللی با رشد سه درصدی همراه بود؛ در شـرایطی ‌‌کـه‌ در خاورمیانـه تقریبـاً شاهد رشد چندانی نبوده است . سازمان جهانی جـهانگردی در بـخش‌ دیگری‌ از‌ گـزارش سـالانه خـود، میـزان درآمـد حاصـل از گردشگری را در کل دنیا طی سال ٢٠١٣‌، چیزی بالغ بر ١١٥٩ میلیارد دلار اعلام کرده است که نسبت به سـال‌ قـبـل از آن ٨١‌ میلیارد‌ دلار افزایش داشته است . آمـارها نـشان میدهد گردشگران در دنیا طی سال ٢٠١٢ به سقف یک میلیارد نفر رسیدند. ایـن میزان در مقایسه با گردشگرانی که در سال ١٩٥٠ در دنیا‌ جابه جا شده اند و تنها ٢٥میلیون نـفر بــوده انـد، مـیتوانـد رقـم قـابـل تـوجهی باشد(WTO). میزان گردشگران داخلی را در سالی که گذشت ، پنج تا شش میلیارد نفر عنـوان کـرده اسـت‌ . در‌ همـین راســـتا پـــیش بینـــی مـــیشـــود کـــه در ســـال ٢٠٣٠ گردشـــگران بـــین المللـــی بـــه ١/٨میلیـــارد نفـــر برســـند.

پیش بینیهای سـازمان جـهانی جهانگردی در ژانویه ٢٠١٤ رشدی ٤ تا ٤/٥ درصدی برای گردشگران بین‌ المللی‌ نشان میدهـد و تصریح میکند که این رشد در یک دوره بلند مدت تا سال ٢٠٣٠، حدود ٣/٣ درصد در هـر سـال خواهـد بـود. همچنـین ایـن پیش بینیها نشان میدهد کـه‌ چـشم‌ انداز رشـد گردشگران در سال ٢٠١٤ برای آسیا پاسفیک ٥تـا٦ درصـد و بـرای آفریقـا ٤تـا٦ درصد خواهد بود. براساس این گزارش (WTO)، خاورمیانه طـی سال گذشته روند پیچیده ای را‌ در‌ خصوص‌ گردشـگری از خـود به نمایش‌ گذاشته‌ اسـت‌ کـه نـاشی از تنش هایی میشود که برخی مقاصد این منطقه را به خود مشـغول کـرده اسـت . بـه گـزارش

«دنیای اقتصاد‌» بـسیاری‌ ‌ ‌از‌ کـارشناسان بر این باورند که وجود چالش های‌ سیاسـی‌ و جنـگ هـای داخلـی در برخـی کشـورهای مـنطقه مـیتواند فـرصتی را برای دیگر کشورها که در صلح به سر میبرند‌ (نظیر‌ ایران‌ ) فراهم آورد تا به جذب گـردشگر بپردازنـد.

گردشگران بین المللی‌ در منطقه در حد ٥٢ میلیون نفری که در سال قبل از آن بودند، بـاقی مانده اند و به‌ اینـ‌ تـرتیب‌ خاورمیانـه رشد صفر درصدی را در این زمینه در سال ٢٠١٣‌ تجربه‌ کرد. طبق این گزارش حتی این منطقه با کاهش ٢ درصـدی درآمـد گردشگری نیز روبرو بوده است‌ .

با‌ این‌ حال نتایج به دست آمده از تک تک مـقاصد گردشگری در خاورمیانه‌ چیز‌ دیگری‌ را نشان مـی دهـد؛ مـثلا امـارات متحـده عربی رشد سریع ١١ درصدی داشته و فلسطین‌ و عمـان‌ نیـز‌ هـر کـدام بـه ترتیـب شـاهد رشـد ١١ و ٨ درصـدی در صـنعت گردشگری خود بوده اند‌.

دیگـر‌ مـقاصد، اما با شرایط دیگری مواجه بودند؛ برای مثال گردشگران ورودی به عربستان‌ سعودی‌ ٧ درصد‌ کاهش داشته اند. از سوی دیگر مصر در نیمه اول سـال ٢٠١٣ رشـد دو‌ رقمـی‌ را تجربـه کـرد، امـا در نیمـه دوم سـال ، افـت قـابـل مـلاحظـه ای در‌ گردشگران‌ ورودی‌ داشت که ناشی از تنش های سیاسی این کشورو روی هم رفته ١٨درصد کاهش ورود‌ توریست‌ ها را شاهد بود.

نکته دیگری که در این گزارش در خصوص‌ خاورمیانه‌ ذکر‌ شده است ، تاثیر منفی کشورهای هـمسایه سـوریه از جنگ داخلی این کشور است و طبق آن‌ ، لبنان‌ با‌ رشد منفی ٧ درصد و اردن با رشد منفی ٥ درصد از تحولات سوریه آسیب‌ دیده‌ اند.

٢- مبانی نظری

واژه امنیت در فرهنگ عمید از مصدر در امان بودن بـه مـعنی ایمـنی‌، آرامش‌ و آسودگی معنی شده اسـت (عـمید، ١٣٧٢، ص ٢٣).

و در فـرهنگ لغات امنیت در‌ لغت‌ ، حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله‌ و یا‌ آمادگی‌ برای رویارویی بـا هـر تهدیـد و حملـه را‌ گویند‌. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت امـنیت فـردی، امـنیت اجتماعی، امنیت ملی و امنیـت‌ بـین‌ المللـی بـه کــار بــرده میشود‌ (آشوری‌، ١٣٨٤، ص ٣٦‌). واژه‌ security‌ (امنیت ) از واژه secure گرفتـه شـده‌ اسـت‌ . در زبـان فارسـی معـادل هـایی

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 30)

همچون امن ، مطمئن ، تأمین کردن و ... برای آن‌ آوردهـ‌ شـده اسـت . به طور کلـی امنیـت‌ عمـدتاً بـه نـوعی احسـاس‌ روانـی‌ گـفتـه میشود که در آن‌ به‌ خاطر مبرا بودن از ترس ، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر حاصل میشود (هندیانی، ١٣٨٦‌: ص ٣). یکی‌ از مفاهیم بـا اهـمیت ، پیچـیده‌ و جدید‌ در‌ دنیای امروز و در‌ مباحث‌ سیاسی، اجتماعی و اقتصـادی، موضـوع‌ و مفهـوم‌ امنیـت اســت (اخـوان کاظمی، ١٣٨٦: ص ٢). مفهوم امنیت همچون بسیاری از مفاهیم دیگر، در طول‌ تاریخ‌ تغییر یافته و رونـدی رو بـه رشـد‌ داشته‌ اسـت . شـک‌ نـیست‌ که‌ مفهوم "امنیت‌ " همسان و موازی با مفهوم "بشر" تعالی یافته ، تا امـروزه‌ مـا‌ تـعریفی بسیار متفـاوت از تعریف اولیه‌ آن‌ داشته‌ باشیم‌ و عباراتی‌ همچون «امنیت در‌ رسانه‌ »، «امنیت در فضای مـجازی»، «امـنیت داده هــا»، «امنیـت در گردشگری» و غیره نیز به عنوان مؤلفه های‌ مهم‌ امنیتی‌ مطرح می باشند. بـه طـور کل امنیت‌ مقوله‌ ای‌ چند‌ وجهی‌ است‌ و زمینه ساز و بستر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیسـت مـحیطی اســت و هـم از ایـن عناصـر تـأثیر مـیپـذیرد (رهنمـایی و پورموسـی،

١٣٨٥:ص ١).

انواع امنیت : از ضروریات زندگی امروز وجود امنیت در‌ سـطح جـوامع است . صاحب نظران امنیت را به بخش های مختلف تقسـیم

کرده اند که بـه شـرح زیر مـیباشد:

امنیت داخلی : عبارت است از شرایطی که طی آن شهروندان جامعه‌ بتوانند‌ بدون برخورد با موانع بـشری از کـلیه حقوق شـرعی و قانونی خود بهرمند شوند (کوشکی،١٣٧٨).

امنیت خارجی: امنیت خارجی را مـربوط بـه تـهدید دولت های دیگر در خارج از‌ مرزهای‌ جغرافیایی برمیشمرند.

امنیت ملی : واژه امنیت ملی به دنبال تشکیل دولت – ملتهای جـدید بـه گـونه ای گسترده وارد متون سیاسی و روابط بین الملـل‌ شده‌ است . گستردگی این مفهوم باعث‌ شـده‌ کـه امنیت محور مطالعاتی قرار گیرد که مفاهیم کلیدی، از جمله روابط بـین الملـل ، قدرت ، منافع و بحران را پوشـش مـیدهد. دولت ها با این‌ مفهوم‌ تهدیدها را می سنجند‌ و استراتژیشان‌ را بـر اسـاس آن تـدوین مـیکنند(ربـیعی، ١٣٧٨).

امنیت فرهنگی: مصونیت فرهنگ فرد و جامعه از هـرگونه تـعرض و تـهدید را امنیت فرهنگـی مـینامنـد. نفـوذ گسـترده و مـؤثر فـرهنگ بـه همه ابعاد زندگی‌ بشر‌ اعم از فردی و جمعی، مادی و معنوی، روحی و جسمی و همچنین تـأثیری کـه مسائل فرهنگی بر سایر بـخشها دارد تـأمین امنیت فـرهنگی از مـوقعیت و حـساسیت بیشتری برخوردار است .

امنیت اجتماعی : امـنیت اجـتماعی‌ توانایی‌ جامعه برای‌ حفظ هویت ، منافع و ویژگی های اساسی خود در برابر شــرایط مـتحـول و تهدیدات و نیز توانایی ارتقای وضعیت اجـتماعی‌ به سمت ارزش ها و آرمـان هـای جامعه است (مینایی،١٣٨٧).

امنیت‌ و ویژگـیهای‌ آنـ‌ : مفهوم امنیت ، قدمتی به وسعت تاریخ بشر و از جهتی بر مفهوم اجتماع و جامعه تـقدم دارد. این مـفهـوم ‌‌به‌ تدریج و با توسعه بـشری تـحول و ابـعاد تازه ای یافته اسـت . بـه گونه ای‌ که‌ امروزه‌ امـنیت را در تـوسـعه دنبـال مـیکننـد. تـامین امنیت بعنوان اساسی ترین وظیفه حکومت برشمرده شده‌ است . امنیت ذهـنی و عـینی از بعد فردی به امنیت اجتمـاعی وابـسـته اسـت و امنیت‌ در این حـالت ابـعادی‌ چـون‌ امنیت شغلی، اقتصادی، سـیاسی، فرهنگی، قضایی، جانی را هم در بر مـیگیرد(کـارگر،

١٣٨٣ ص ٣٧).

٢-١-امنیت و ابعاد آن

به طور کلی امنیت عمدتاً بـه نـوعی اساسی روانی گفته میشود که در‌ آن بـه خـاطر مـبرا بـودن از تـرس ، وضعیت آرامش و اطـمینـان خـاطر حاصل میشود. امنیت دارای دو بعد عینی و ذهنی است که امنیت عینی، عموماً امنیت را در قالب تهدید نکـردن تـعریـف‌ کـرده‌ انـد که امری عینی است اما باید اضـافه کـرد امـنیت وقـتی وجـود دارد کـه احساس کنیم تهدیدی در کار نیسـت و ایـن همـان

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 31)

امنیت ذهنی است (اخوان کاظمی، بهرام ، ١٣٨٦: ص ١٣‌). آنچه‌ نقش خیلی مهم در افزایش تعـداد گردشـگران ایفـا مـیکنـد، معنای امنیت ذهنی است که در حـقیقت همان امنیت ذهنی گردشگر میباشد. به عبارت بهتر تصویر ذهنی گردشـگر از مقصـد‌ است‌ که نقش مهم را در تصمیم گیری برای سفر به یک کشور یا مکان ایفا مینماید.

٢-٢-امنیت و گردشگری

امنیت فاکتور اصـلی در گـسترش صنعت گردشگری میباشد چرا کـه گردشـگر‌ در‌ وهلـه‌ نخسـت بـه دنبـال مکـانی آرام‌ جهـت‌ گذراندن‌ اوقات خود را دارد. ناامنی در بازدیدها به طور واضح در تصمیم گیری گردشگران برای بازدید خیلی مؤثر اسـت (ســونمز و گرایف‌ ، ١٩٩٨‌). در‌ مسافرت های ناامن ، توریست ها اهداف تروریست هـا‌ مـیباشـند‌. همچنـین تحقیقـات نشـان مـیدهـد کـه گردشگری با ناامنی و خطر ارتباط دارد. (رحیل و فسن مـایر، ١٩٩٢).

هـر چه گردشگران در‌ یک‌ کشور‌ از ضـریب امـنیتی بالاتری برخوردار باشند، بیشتر تمایل پیدا میکننـد‌ کـه بـه آن کشـور سـفر نمایند. امنیت چیزی جز تفاهم و مشارکت عمومی جمعیت ساکن یک واحد سیاسی برای‌ رسیدن‌ بـه‌ رفـاه عمـومی نیسـت . لـذا اگر بـه این نـتیجه برسیم که توسعه‌ صنعت‌ گردشگری میتواند درآمدزا باشد و از طریق افزایش درآمد میتواند مفاسد اجتمـاعی را در جامعه کاهش داده‌ و منجر‌ به‌ توزیع عادلانه ثروت و درآمد شود، نابجا نگفته ایم (رحیم پور، ١٣٨٤).

٢-٣-رابطه‌ متقابل‌ امـنیت‌ ، گـردشگری و توسعه اقتصادی پایدار

موضوع ایمنی و امنیت در صنعت گردشگری از اهمیت حیاتی در‌ سراسر‌ جهان‌ برخوردار است . گردشگری صنعتی است که هـم تقاضا و هم عرضه ی آن به اتفاقاتی همچون‌ تروریسم‌ و خشونت های سیاسی خیلی حـساس اسـت (ریچـر و واغ ، ١٩٨٦). یکــی از عوامل مهم‌ توسعه‌ گردشگری‌ در کشور امنیت است . به عبارت دیگر، یکی از شاخص های امنیت ، توسـعه گردشـگری‌ در‌ کـشـور است که میتواند در قالب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تجلی پیدا کند‌ و هـمین‌ طـور‌ صـنعت گردشـگری در یـک منطقـه و تردد گردشگران در یک مقصد موجب به وجودآمدن امنیت در‌ آن‌ منطقه میشود، اما این قضیه همیشه صـادق نـیسـت ‌ ‌زیـرا در بـرخی مواقع‌ وجود‌ پدیده‌ گردشگری و رفت و آمد گردشگران باعث ناامنی شده است . با این وجـود صــنعت گـردشـگری و امنیـت ارتباط‌ تنگاتنگی‌ با‌ هم دارند. (ایسرائیلی وریچل ، ٢٠٠٣). کشورهای زیادی در دنیا به وسیله تروریسم‌ تهدید‌ شـده انـد و فعالیـت های خشونت آمیز در بسیاری از کشورها افزایش یافته است (سونمز و آپوستولوپوس و تـارلو‌ ١٩٩٩‌). این اتفاقـات و خشـونت هـا مـیتواند مـانعی برای گردشگری باشد چون از گردشگری‌ و توریسم‌ به عنوان ابزارهایی برای آسایش و صلح در‌ محـیط‌ اجتمـاعی‌ استفاده میشود (نیومایر، ٢٠٠٤) (ریسنجر و موواندو، ٢٠٠٥‌). بعد‌ از حملات یازدهم سپتامبر در شهر نیویـورک، ایـن حمـلات ضربه مهلکی را روی‌ صنعت‌ گردشگری در آمـریکا و دنیا داشت‌ . تعداد‌ مسافرانی که‌ با‌ هواپیما‌ به آمریکا مسافرت نمودند بیش از‌

٥٠‌ درصد کاهش یافت (بوقر و ریتا پیروم ، ٢٠٠٥).

امنیت مقوله ای است که‌ از‌ قدیم و از همان دوران باستان با‌ هستی و زندگی انسان در‌ پیوندی‌ عمیق و نـاگسستنی قـرار داشـته و همواره‌ یکی‌ از مهمترین مسائل جامعه بشری بوده است و هنوز هم یکی از مفاهیم محوری‌ و بنیادین‌ در روابط بـا دولـت ملـی‌ و در‌ مناسبات‌ بین المللی میباشد‌(رئیسی‌، ١٣٨٨).

٣-پیشینه تحقیق

 ژانگ‌ (٢٠٠٥‌) در تحقیقی با عنوان اثـر سـونامی بر روی گردشگری بین المللی چین به ایـن‌ نتیجـه‌ رسـید کـه بلایـای طبیعی باعث میشود‌ میل‌ گردشگران ورودی‌ به‌ منطقه‌ کم شود و بازتاب منفی‌ روی بازدیدکنندگان میگذارد و آنهـا را به دور شدن از مقصد سـوق مـیدهد.

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 32)

 نزرین و همکاران ، ٢٠١٠‌، در‌ تحقیقی با عنوان اثر بخشی برنامه‌ شهر‌ امن‌ به‌ عنوان‌ پایه امنیت در‌ صنعت‌ گردشـگری، مورد مطالعه در پوتروجایا نشان میدهد که برنامه شهر امن اثر گذاری ضعیف و قابـل تـأمـل‌ داشــته‌ اســت‌ . و بـه ایـن نتیجه رسیدند که اقـتدار مـحلی‌ نـیاز‌ به‌ همکاری‌ بیشتر‌ با‌ ارگانهای غیر دولتی (ان جـی او) دارد. و بـه منظـور تشـدید ایمنی نیاز به اجرای مؤثر برنامه شهر امن مانند تـقویت اجـرا و آمـوزش ، بالا بردن ایمنی در جاذبه‌ های اصلی توریستی و تـقویت سـیستم های آموزشی برای کارمندان که کاملاً در امنیت دخالت دارند، میباشد.

 نوریزاواتی و تارمیجی، ٢٠١٤، در تحقیقی با عنوان " مسائل امنیت و ایمنی: چــالش هــای‌ جـدیـد‌ صـنعت گردشـگری مالزی " بیان میکند که مسائل سلامتی، تروریسم ، تـکرار آدم ربایی و تیراندازی در Sabah، حادثه خطوط هوایی دو قلو، شورش و تظاهرات غیر قانونی و گزارشات نادرست توسط‌ رسانه‌ های بین المللی چــالش هــای جـدیـد را بـه مـالزی ارمغان آورده است . اگر چه برخی حوادث اثرات کوتاه مـدت روی صـنعت گردشگری مالزی‌ داشته‌ ولی هنوز اثر بزرگـی روی‌ نام‌ تجاری مالزی گذاشته است .

 فیتری و همکاران (٢٠١٤) در پژوهشی با عـنوان احـساس امـنیت و ایمنی بازدیدکنندگان زن بین المللی از کوالالامپور که در این تحقیق‌ زنان‌ بیشتر از جرم و جنایت‌ بـیمناک‌ بـودند و ٩٩% پاسـخگویان راه رفتن و پیاده روی در کوالالامپور را ایمن میدانستند و این امنیت در طی زمان شب ١٥% کم شد و وضعیت ناامنی قابل تـوجهی کـه تـوسط پاسـخگویان مشاهده شد‌ ترافیک‌ خیابان ها بود. و نگرانی اصلی گزارش شده جیب بری و قـاپزنی سـارقین بود.

 کهزادی و همکاران (١٣٨٨) در تحقیقی با عنوان تحلیلی بر امنیت اجتماعی و فرهنگی و نقـش آن در تـوسـعه پایـدار گـردشگری‌(مـطالعه‌ موردی شهر‌ اصفهان ) با جمع آوری پرسشنامه از گردشگران داخلی به این نتیجه رسید که بیش از نـیمی از‌ گـردشگران از وضعیت امنیت در مسیرهای گردشگری احساس رضایت داشته اند‌ و اصفهان‌ به‌ لحاظ امنیتی از آرامـش تـقریباً مـطلقی وبه لحاظ دارا بودن پتانسیل های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... از توانـایی ‌‌بسـیار‌ بـالایی در جهت جذب گردشگر بـرخوردار اسـت .

 هزار جریبی(١٣٨٩)، تحقیقی با عنوان‌ احساس‌ امنیت‌ اجتماعی از منظر توسعه گردشگری انـجـام گـردیـده اســت . در این پژوهش آمده است که هدف‌ شناخت میزان احساس امنیت اجتماعی و تعاملات مردم با گردشـگران خــارجی در سـال ٨٩‌ اسـت و نتایج بدست آمده‌ حاکی‌ از آن است که بین احساس امنیت اجتمـاعی و گردشـگری رابـطـه مـثبـت و مستقیمی وجود دارد. به عبارتی هر مقدار احساس امنیت اجتماعی گردشگران افزایش یابد به همان اندازه تـمایل آنـان به اقامت‌ در ایران و حتی سفرهای مجدد بیشتر است .

 لطفی فر، یغفوری(١٣٩١)، در تحقیقی تـوصیفی – تـحلیلی با عنوان نقش امنیت در توسعه گردشگری، مـورد شـناسی، چـابهار که نتایج بدست آمده نشان می‌ دهـد‌ کـه امنیت فاکتوری تعیین کننده در توسعه گردشگری چابهار می باشد؛ و در نهایت به بررسی مـشکلات و مـوانع این امر در شهرستان چابهار پرداخته از جـمله عــدم وجـود بـرنامـه هــای مــدون‌ توسعه‌ مقصد، ضعف روساخت ها و تـسهیلات گـردشگری، تبلیغات ضعیف ، عدم وجـود راه هـای دسترسـی مطلـوب بـه جاذبه های گردشگری در درون مـنطقه و دیگـر کاستیها و عامل امنیت که نقش بـسزایی در‌ توسعه‌ صنعت گردشـگری در این مـنطقه دارد .

٤-مـواد و روش

روش تحقیق در این مقاله توصیفی، تحلیلی اسـت . در این پژوهـش با توجه به اهداف و امکانات ، پرسشنامه هایی طراحی گردید و با‌ توجه‌ به‌ جـمعیت ٢/٠٠٠/٠٠٠ نـفری گردشگر‌ خارجی‌ که‌ از اصفهان در یکـسال بـازدید مـینمایند. و بـر اسـاس روش کــوکران ، نـمونه ای با حجم ٤١٧ نفر مـشخص شـد. جهت جمع آوری‌ اطلاعات‌ از‌ پرسشـنامه ای یـازده سـؤالی بـا اسـتفاده از تکنیـک‌ هـای‌ مشاهده ، مصاحبه ، استفاده شده اسـت . داده هـای پرسشنامه با نرم افزار spss مورد تـحلیـل قــرار گرفـت . ضــریب آلفــای کـرنبـاخ‌

٧٦٧‌/. نشان‌ دهنده پایائی پرسشنامه مـیباشد.

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 33)

/

n =

جدول ١. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای‌ کرونباخ

N of Items Cronbach's Alpha

11 .767

جهت بررسی و تحلیل داده ها از آمار استنباطی با روش اسپیرمن‌ و خـی‌ دو‌ هـر یک از شاخص های مـورد سـنجش در رضایت مـندی گـردشگران‌ خـارجی‌ مـشخص گـردید. بررسی اطلاعات بـدست آمـده از پرسشنامه ، فراوانـی آزمـودنیهـا بـر اساس جنسیت مطابق جدول و شکل‌ ٢ می‌ باشد‌.

جدول ٢. توزیع فراوانی و درصد فـراوانی مـربوط بـه جنسیت پاسخ دهندگان

جنسیت فراوانی‌ درصد‌

مـرد‌ 243 58/3

زن 174 41/7

جـمع کـل 417 100

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 34)

شـکل ١. تـوزیع فـراوانی و درصد فراوانی‌ مربوط‌ به‌ جنسیت پاسخ دهندگان

/

مطابق جدول ٢ و شکل ١ مشاهده میشود، در مطالعه فوق از ٤١٧ نفر‌ پاسخ‌ دهنـدگان ٢٤٣ نفـر معـادل (٥٨%) مـرد بـوده و

١٧٤ نفر معادل (٤٢%) آنها زن‌ میباشند‌.

بـررسی‌ اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ، فراوانی آزمودنیها بر اساس سن پاسخگویان مطابق جدول و نمـودار‌ شـماره‌ ٣ مـی- باشد.

جدول ٣. توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان

سن فراوانی درصد‌

کمتر‌ از‌ ٢٠ 2 0/5

٣٠ـ٢٠ 60 14/4

٥٠ ـ٣٠ 123 29/5

بالاتر از ٥٠ 232 55/6

جـمع کـل‌ 417‌ 100

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 35)

شکل ٢. توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان

/

از جدول و شکل‌ فوق‌ بسیار‌ روشن است که اغلب بازدید کنندگان از کشور ایران و شهر اصفهان در سنین بالا میباشـند‌ و ایـن‌ خود‌ نشان از بالا بـودن سـطح امنیت و احساس امنیت در ایران و شهر اصفهان‌ میباشد‌ زیرا در سنین بالا حساسـیت نسـبت بـه امنیت محل بازدید بیشتر است و نکته دیگری که میتوان‌ از‌ این آمار مشاهده کـرد این اسـت که هیچ برنامه ریزی بـرای جــذب‌ گـردشگران‌ در سنین پائین نشده است و مسئولین گردشگری‌ باید‌ به‌ آن توجه بیشتری داشته باشند.

بررسی اطلاعات‌ بدست‌ آمده از پرسشنامه ، فراوانی آزمودنیها بر اساس تحصیلات پاسخگویان مطابق جـدول شـماره ٤ میباشد‌.

جدول‌ ٤. توزیع فـراوانی مـربوط به تحصیلات‌ پاسخ‌ دهندگان

تحصیلات‌ فراوانی‌ درصد‌

زیر دیپلم 85 20/4

دیپلم 71‌ 17‌

لیسانس 29 7

فوق لیسانس و بالاتر 232 55/6

جدول فوق بیان گر این‌ است‌ که در حدود ٥٦% از پاسخ‌ دهندگان دارای تحصیلات بالا‌ میباشند‌.

بررسی اطلاعات بدست آمده از‌ پرسشنامه‌ ، فـراوانی آزمـودنیها بر اساس دفعات بازدید پاسخ دهندگان مطابق جدول ٥ و شکل ٤ میباشد.

جدول‌ ٥. توزیع‌ فراوانی مربوط به تعداد دفعات‌ بازدید‌ پاسخ‌ دهندگان از اصفهان‌

تعداد‌ بازدید فراوانی درصد

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 36)

یک‌ 379‌ 90/9

دو 23 5/5

سه 4 1

بیش از سه 11 2/6

جـمع کـل 417 100

شکل ٣. تـوزیع‌ فراوانی‌ مربوط به تعداد دفعات بازدید پاسخ‌ دهندگان‌ از اصفهان‌

/

در‌ حدود‌ ٩١% پاسخ دهندگان برای‌ بار اول از اصفهان بازدید مـینمودند ولی در بین آنها در حدود ٥/٥ % دو بار و ٢/٦ % بیش‌ از‌

٣ بار بازدید داشتند و اصفهان را از‌ لحاظ‌ امـنیت‌ گـردشگری‌ بـسیار‌ خوب توصیف میکردند‌ و بجز‌ کمبود امکانات و تسـهیلات از موارد دیگر ابراز رضایت میکردند.

بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسـشنامه ، ‌ ‌بـر‌ اساس‌ ملیت‌ پاسخ دهندگان مطابق نمودار ذیل میباشد.

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 37)

با‌ اینکه‌ آمار‌ دقیقی‌ از‌ ملیت‌ گـردشگران ورودی بـه اصـفهان موجود نیست اما از پاسخ دهندگان به این تحقیق ٢٦% گردشـگران آلمانی و نزدیک به ١٠% از آنها بلژیک و فرانسه و در حـدود ٧% از بازدیدکنندگان‌ ملیت اتریشی و سوئیسی داشتند. و بـا توجـه به اینکه اکثر بازدیدکنندگان از کشورهای تـوسعه یافته و پیشرفته میباشند، بـایـد انـتظـارت آنهـا در مـورد امنیـت و خـدمات و تسهیلات در سطح بالایی تامین گردد.

شکل‌ ٤. مربوط‌ به فراوانی ملیت پاسخ دهندگان

/

با استفاده از گویه های فوق شاخص احساس امنیت ساخته شده و در جدول زیر بصورت درصد گزارش شـده است .

جدول ٦. سؤالات پرسشنامه و نتایج حاصله‌ بر‌ اساس درصد

گویه میزان

خیلی خوب متوسط ضعیف خیلی بدون میانگی

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 38)

خوب ضعیف نظر ن

1 هنگام ورود بـه اصـفهان تـا چـه میـزان احسـاس امنیت‌ داشتید؟ 77‌/2 22/1 0/5 0 0/2 - 3/76

2 هنگام خـرید از‌ مـغـازه‌ هـا تـا چـه انـدازه احسـاس امنیت برای شما وجود دارد؟ 54 41/2 4/1 0/2 0/2 - 3/49

3 هنگام حرکت در سطح شهر اصفهان با توجـه بـه ترافیک موجـود تـا‌ چـه‌ میـزان احسـاس امنیـت دارید؟ 10‌/3 23‌ 45/3 13/9 7/4 ـ 2/15

4 هنگام بازدید از امـاکن توریسـتی تـا چــه مـیـزان احساس امنیت دارید؟ 71/2 27/1 1/4 0/2 0 ـ 3/69

5 با توجه به شرایط فرهنگی جامعه آیـا اسـتفاده از هرگونه پوشـش بـه چـه میـزان‌ احسـاس‌ امنیـت دارید؟ 37/9 45/1 13/9 1/7 0/7 0/2 3/18

6 هنگام اقامت در خانه های اجاره ای موقت در اصفهان  و  در هتل های اصفهان تـا چـه میـزان احساس امنیت دارید؟ 71 25/9 1/7 0/2 0/2 0/2 3/68

7 وجود و حضور پلیس گـردشگری در شــهر تـا چـه میزان برای شما‌ احساس‌ امنیت بوجود‌ میآورد؟ 27/8 39/6 19/7 4/3 2/4 6/2 2/92

8 نقش راهنمایان تور در ایجاد امنیـت در بازدیـد از مراکز دیدنی شهر تا‌ چه میزان است ؟ 56/4 30/5 4/6 0/5 0/2 7/9 3/54

9 تا چه میزان شیوه برخورد‌ شهروندان‌ اصـفهانی‌ در شـما ایجـاد آرامـش کرده است ؟ 59/2 37/9 2/2 0/2 0 - 3/57

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 39)

10 تا چه مـیزان هـنگام حـمـل کیـف دسـتی ‌‌احسـاس‌ امنیت میکنید؟ 44/1 49/9 4/3 0/7 0 - 3/39

11 معرفی اصفهان به دیگران بـه عنـوان یـک مقصـد‌ گردشگری؟ 64‌/7 34‌/3 0/5 0 0/2 - 3/64

شکل ٥. نتایج حاصل از پرسشنامه بر اساس نمودار ستونی

/

احساس امـنیت گـردشگران در هـنگام‌ ورود به اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت . کـه بــیش از ٩٩ % پاســخگویان ایـن‌ وضـعیت را خوب گزارش‌ کردند‌.

هنگام خرید از مغازه ها ٩٥% از پاسخگویان احساس امنیت خوبی داشتند که این نشان میدهد فضای کـسب و کــار فـروشـندگان و مغازه داران اصفهانی به نسبت خوب میباشد الارقم این که بعضی‌ گـردشگران از تفاوت قیمت کالاها در فروشگاه های مختلـف اعتراض داشتند و عدم نظام قیمت گذاری کالاها بخصوص صنایع دستی در ایران .

یکی از مـهم تـرین عـامل هایی که در احساس امنیت‌ ، آرامش‌ و راحتی گردشگران موثر است ترافیک شـهری و فـرهنگ راننـدگی در سطح شهرها میباشد. در سوال سوم پرسشنامه گردشگران در این رابطه ٣٣% خوب و ٤٥% متوسط و ٢١% ضعیف پاسخ داده اند که‌ نـشان‌ از ضـعف مـدیریت شهر، قوانین ترافیکی و رانندگان دارد.

سؤال چهارم پرسشنامه مربوط به احساس امنیت در هـنگام بـازدید از سـایتهای توریستی ٩٨% پاسخگویان آن را خوب نظر داده - اند‌.

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 40)

سؤال‌ پنجم پرسشنامه که از گردشگران سؤال شده بود کـه بـا تـوجه به فرهنگ مردم اصفهان در استفاده از پوشـش متفـاوت آیـا احساس امنیت میکنند. ٨٣% گردشگران مشکلی با آنـ‌ نـداشته‌ و تاثیری‌ منفی در احساس امنیت آنها‌ ابـراز‌ نکردنـد‌ ولـی ١٤% آنها این عامل را اثرگذار دیده و احساس امنیت را مـتوسط اعـلام کـردند.

سؤال ششم احساس امنیت گردشگران در هتل‌ ها‌ را‌ بررسی کرده که ٩٦% آنها خوب نظر دادهـ‌ انـد‌.

سؤال هفتم مربوط به حضور پلیس توریسم تا چه اندازه در گردشگران احساس امنیت ایجـاد کـرده اسـت ، که ٦/٢% از‌ پاسخگویان‌ پلیس‌ توریسم را در اصفهان مشاهده نکرده بودند و ٦٨/٤% حضور پلیس‌ را در ایجـاد احسـاس امنیـت مـؤثر دانـسـته و ١٩/٧% مـتوسط پاسخ گفته و ٦/٧ % حضور پلیس را در ایجاد احساس امنیت‌ آنها‌ مؤثر‌ ندانستند.

سؤال هشتم بـه نـقش راهـنمایان تور در ایجاد احساس امنیت‌ در‌ گردشـگران پرداختـه کـه ٧/٩% پاسـخگویان بـدون راهنمـا بـه اصفهان سفر کرده بـودند کـه این مـطلب خود نشان‌ از‌ احساس‌ امنیت آنهـا در اصـفهان و ایـران مـیباشـد. و ٨٦/٩% آنهـا نقـش راهنمایان را در‌ احساس‌ امـنیت‌ گـردشگران موثر دانسته و از آنها رضایت داشته و تنها ٤/٦% نقش آنها را متوسط اعـلام کـرده‌ و

٠/٧% نقش‌ راهنمایان‌ تور را در احساس امـنیت آنـها خیلی ضعیف دانسته اند.

در سؤال نهم در‌ مورد‌ نحوه برخورد و میهمان نوازی شـهروندان اصـفهانی با گردشگران سوال شده بود. ٩٧/١% از‌ گردشگران‌ آنــرا‌ خـوب اعـلام کردند و از نحوه برخورد گرم و صمیمی مردم اصـفهان نـه تنهـا راضـی بودنـد‌ بلکـه‌ آنـرا یکـی از ویژگـیهـای مهـم گردشگری این شهر میدانستند.

سؤال دهـم تـا چه‌ میزان‌ هنگام‌ قدم زدن و حـمل کـیف دستی در سـطح شـهر احـساس امنیت مـیکنیـد. ٩٤% از گردشـگران آنـرا‌ خوب‌ گـزارش کـردند و خوشبختانه در بین پاسخگویان هیچ کدام تجربه قاپ زنی و تعرض‌ اعلام‌ نکردند‌.

در سـؤال یازدهـم از گردشگران پرسیده شده بود تا چـه میزان اصفهان را به عـنوان‌ یکـ‌ مکان‌ امن به دیگران پیشــنهاد مــیکننـد

٩٩% آن را خوب اعلام کردند و اصفهان‌ را‌ یک شهر امن و مردم آنرا میهمان نواز توصیف میکردند.

بـه نـظر میرسد بین مؤلفه های امـنیت‌ و مـیزان‌ احـساس امنیت در گردشگران خـارجی شـهر اصفهان رابطه وجود دارد.

جـدول ٧. بـیانگر‌ آماره‌ های توصیفی مربوط به آزمون فرضیه یک‌

تعداد‌ ســـطح‌ معنـــی داری آزمـــون اسپیرمن

417 0/000 0/541‌ هـنگام‌ خـرید از مغازه ها

417 0/003 0/144 هنگام تردد در سطح شـهر اصـفهان‌ با‌ تـوجه بـه تـرافیک

417 0/000‌ 0/494‌ هنگام بازدید‌ از‌ اماکن‌ تـوریستی

413 0/000 0/305 شرایط فرهنگی‌ شهروندان‌ اصـفهانی و اسـتفاده از هرگونـه پوشش

414 0/000 0/307 هنگام اقامت در هتل‌ های‌ اصفهان و  آپارتمان های مبله اجاره موقت

397 0/000 0/197 وجود و حضور‌ پلیس گـردشگری

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 41)

384 0/000‌ 0/291‌ نـقش راهنمایان تور در ایجاد‌ امنیت‌

415 0/000 0/438 شیوه بـرخورد شـهروندان اصـفهانی

413 0/000 0/388 حـمل و نـقل با‌ وسایل‌ نـقلیه

جـهت آزمون این فرضیه‌ از‌ آزمون‌ همبستگی اسپیرمن استفاده‌ گردید‌ که با توجه به‌ نوع‌ متغیرهـا از جملـه فاصـله ای در گــروه مـورد مـطالعه بوده و توجه به نوع فرضیه‌ از‌ آزمون فـوق اسـتفاده گـردید. در آزمـون‌ ایـنـ‌ فـرضـیه از‌ متغیرهـای‌ مربـوط‌ بـه فرضـیه استفاده شد‌؛ همچون سوال های٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠ پرسشنامه .

با توجه به سطح آزمون که در بررسی ارتباط میان‌ مؤلفه‌ های امنیت و میـزان احسـاس امنیـت در‌ گردشـگران‌ خــارجی‌ شـهر‌ اصفهان‌ بدست آمد، نشان‌ میدهد‌ همبستگی اسپیرمن بین اولین متغیر مربوط : بین هنگام خرید از مغازه ها و میزان احساس امنیت در‌ گردشگران‌ ٠.٥٤١برآورد‌ شده و در سطح معنیداری٠/٠٠٠ همچنین برای‌ همبستگی‌ بین‌ متغیر‌ بـه‌ تـرافیـک‌ ٠/١٤٤ برآورد شده و سطح معنی داری ٠/٠٣ میباشد، همبستگی بین زمان بازدید از امـاکن توریسـتی و میـزان احسـاس امنیـت در گردشگران خارجی مقدار ٠/٤٩٤ برآورد شده است و در‌ سطح معنی داری ٠/٠٠٠ که نشان می دهـد بـین ایـن دو متغیـر نـیـز هـمبستگی معنیدار است . همچنین مقدار همبستگی اسپیرمن در بین دیگر متغیرهای مـورد نظـر از جملـه شـرایط فرهنگـی‌ شهروندان‌ اصفهانی و اسـتفاده از هرگونـه پوشـش (٠/٣٠٥)، اقامـت در هتـل هـای اصــفهان (٠/٣٠٧)، وجــود و حضـور پلـیس گردشگری(٠/١٩٧) ، نقش راهنمایان تـور (٠/٢٩١)، و... بـدست آمد که رابطه مثبت و معنیدار میباشـد و بـا‌ توجـه‌ بـه وجـود همبستگی بین متغیرهای مذکور و سطح معنی کمتر از ٠/٠٥که در تمامی متغیرها وجود دارد، لذا فرضیه مورد تـایید مـیباشد و ارتباط میان‌ مؤلفه‌ هـای امـنیت و میزان احساس امنیت‌ در‌ گردشگران خارجی شهر اصفهان وجود دارد.(جدول .٧) به نظر میرسد بین نقش پلیس گردشگری و احساس امنیت گردشگران خارجی رابطه وجود دارد.

جهت بررسی فرضیه‌ دوم‌ پژوهش با توجه به‌ فـرضیه‌ و نـوع متغیرهای مورد نظر از آزمون خی دو استفاده گردیده است . با توجه به جدول . ٨ که نتایج حاصل از آزمون خی دو در بین متغیرهای مربوط را نشان میدهد. میتوان‌ مشاهده‌ نمود که آزمون خـی دو در هر دو مـتغیر ٦٥٨/٨٠٨ و ٢٢٠/٦٢٤ مـیباشد و در نتیجه سـطح معنی داری هر کدام از متغیر های مورد نظر ٠/٠٠٠ کـه کمتر از‌ ٠/٠٥‌ میباشد. همچنین‌ با درجه آزادی ٣ و ٤، فرضیه مورد نظر بـا ٩٥درصد اطمینان تایید میباشد، بنابراین بین نقش پلیس گردشگری و احساس‌ امنیت گـردشگران خـارجی رابـطه وجود دارد.


نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات