الماس سایت

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (از صفحه 73 تا 91)
URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1016939
فرهنگ و باورها بر سر در ورودی های خانه ها (19 صفحه)
نویسنده : اکبری،طاهره
فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 73)

‌ ‌‌‌‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ و ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮدر ورودیـﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‬‬‬

‫∗‬‬‬

‫ﻃﺎﻫﺮه اﻛﺒﺮی‬‬‬

‫در ﻣﻜﺘﺐ ﻳﻮﻧﮓ »ﻧﻤﺎی ﺑﻴﺮوﻧﻲ‌ ﺧﺎﻧﻪ‌، ﺟﻠـﻮه‌ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺷﺨـﺼﻴﺖ و ﻧﻘـﺎب و ﭘﻮﺷـﺶ‬‬‬

‫اﻧﺴﺎن«1 ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﺷﻮد. از اﻳﻦ رو ﺳﺮ در ﺧﺎﻧـﻪ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ‌ اﻳﺮاﻧـﻲ دروﻧﮕـﺮا در ﺑـﺎﻻی‬‬‬

‫ﻣﻜﺎن اذن دﺧﻮل ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺎﻧﻪ، در، ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ‌ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ‌ ﭘﺮده‌ ﺑﺮاﻓﺘﺎده از‬‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﻨﻬﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در ﭘﺲ دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ )ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﻲ( اﺳﺖ.‬‬‬

‫ﺳﺮدر‬‬‬

‫ﺳﺮدر ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﺑﺎﻻی در ورودی )ﺧﺎﻧﻪ( از ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﭼﺎرﭼﻮب در، ﺗﺎ ارﺗﻔﺎﻋﻲ‬‬‬

‫در ﺣﺪود‌ 2/1 در، )در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﻗﺮﻧﻴﺰﺑﻨﺎ( اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد. اﻏﻠـﺐ ﺗﺰﺋﻴﻨـﺎت اﻳـﻦ‬‬‬

‫ﻣﺤﻞ در دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه، ﺳﺮ در ﻛﺘﻴﺒﻪ، ﺳﺮ در ﻧﻘﺶ و ﻧﻤﺎ ﻗـﺮار ﻣـﻲﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس‬‬‬

‫ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی‌ از‌ اﺑﺰار ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴـﻚ‬‬‬

‫اﺳﺖ:‬‬‬

‫1. ﺳﺮدرﻫﺎی ﻛﺘﻴﺒﻪای‬‬‬

‫اﻟﻒ( ﻛﺘﻴﺒﻪﻫﺎی ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ اﺳﻤﺎ و ﺻﻔﺎت ﺧﺪا‬‬‬

‫ب( ﻛﺘﻴﺒﻪﻫﺎی ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ‬‬‬

‫ج( ﻛﺘﻴﺒﻪﻫﺎی ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ‌ اﺣﺎدﻳﺚ‌ ﻣﺬﻫﺒﻲ‬‬‬

‫∗ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﻲ‬‬‬

‫1. ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ‪ARCHETYPES SACRED SIGNS TO PROTECT A SHELTER‬‬‬‬‬‬

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 74)

‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺷﻤﺎرهﻫﺎی 7 و 8، زﻣﺴﺘﺎن 58 و ﺑﻬﺎر 68‬ ‫47‬‬‬‬‬

‫د( ﻛﺘﻴﺒﻪﻫﺎی ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ‌ اﺷﻌﺎر‌ اﻧﺪرزی‬‬‬

‫ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدر، ﺧﻂ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن، ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎرزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر‬‬‬

‫ﻣﻲآﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻮپ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﻂ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ‌ دارای‌ »ﺧﻮاص‌ ﺑﺎﻃﻨﻲ«‬‬‬

‫اﺳﺖ )ﭘﻮپ، 3731‌:951‌( ﻧﻤﻲﺗﻮانـ‌ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻳﺒﺎﻳﻲ، آن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و دﻗـﺖ ﻗـﺮار‬‬‬

‫داد، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﻂ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺟﻬﺎنـﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺎور اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑـﻪ ﻗـﺪرتـ‌ ﻣﺎﻧـﺎﻳﻲ‌ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎی‬‬‬‌

‫زﻳﻨﺖﺑﺨﺶ ﻛﺘﻴﺒﻪﻫﺎ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ‌ ﭘﺲ‌ از ﮔﺮوﻳﺪن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ دﻳـﻦ‬‬‬

‫اﺳﻼم و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻮه زﻳﺴﺖ و زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی، اﺑﺘﺪا در ﺳﺮدر ﻣـﺴﺎﺟﺪ و در ﭘـﻲ روﻧـﺪ رو‬‬‬‌

‫ﺑﻪ‌ رﺷﺪ‌ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﻞ از زﻣﺎن ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﻪ‌ ﺑﻌـﺪ و رو آوردن‬‬‬

‫ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻳﻨﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﺎﻫﺪ رواج اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺮدرﻫﺎی ﻛﺘﻴﺒـﻪای ﻫـﺴﺘﻴﻢ. از‬‬‬

‫اﻳﻦرو اﻫﻞ‌ ﻓﻦ‌ از‌ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﺮزی، اﺳﺘﺎد ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻲ، ﺷﻴﻮه ﻧﮕـﺎرش ﺧـﻂ و ﺗﺰﺋﻴﻨـﺎت‬‬‬

‫اﻳﻦ ﻧﻮع‌ ﺳﺮدرﻫﺎ‌ را ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﻠﻴﺪ رﻣﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻨﺎ ﻣﻲداﻧﺪ.‬‬‬

‫ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ ﺳﺮدرﻫﺎی ﻛﺘﻴﺒﻪای‬‬‬

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic